Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği

Kişisel Verilerinin İşlenmesi Aydınlatma Metni

 

 1. Veri Sorumlusunun Kimliği

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca kişisel verileriniz; veri sorumlusu olan Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneği (“Dernek”) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenecektir.

 

 1. Toplanan Kişisel Verileriniz

Toplanan kişisel verileriniz web sitemiz üzerinde gerçekleştirdiğiniz eylemlere göre çeşitlilik göstermektedir.

 

 • Kampanyamıza imza verdiyseniz; isim, soy isim, e-posta bilgileriniz toplanmaktadır. Onay vermeniz halinde kampanyalar ve Dernek faaliyetleri hakkında güncel gelişmeleri içeren e-maillerimizi tarafınıza iletmekteyiz.
 • Kafessiz Türkiye’ye gönüllü olduysanız; isim, soy isim, e-posta, şehir, üniversite, meslek, telefon ve yardımcı olmak istediğiniz alanlara ilişkin bilgiler elde edilmektedir.
 • Kafessiz Türkiye’ye destekçi olduysanız; isim, soy isim, e-posta, telefon, ilettiğiniz mesaj içeriklerine ilişkin bilgileriniz toplanmaktadır.
 • Tavuklar Firarda WhatsApp Grubu’na katıldıysanız; isim, soy isim, e-posta, telefon, grup iletileri elde edilmektedir.

 

 1. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Tarafımızla ilişkiniz boyunca toplanan kişisel verileriniz,

 

 • Tarafınızla iletişimin sağlanabilmesi,
 • Dernek amaçlarına yönelik iş birimlerimiz tarafından kampanya ve analiz çalışmalarının yapılması ve süreçlerin yürütülmesi,
 • Destekçi ve gönüllü kitlesinin artırılması amacıyla doğru kişiler ile iletişim kurulması yönünde çalışmaların gerçekleştirilmesi,
 • Dernek tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin ilgili kişilerin beğeni, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek ilgili kişilere önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası,
 • Dernek ve sivil toplum süreçleriyle ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve ilgili kayıtların tutulması,
 • 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,
 • Derneğin ve Dernek ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari güvenliğinin temini,

 

amaçları ile işlenmektedir.

 

 

 1. Kişisel Verilerin Kimlere, Hangi Amaçla Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, destek sağlanması amaçlarıyla iş ortaklığı kurduğumuz kurum veya kuruluşlar, firmalara, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir.

 

 1. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Derneğimizle ilişkiniz kapsamında telefonlarımız, e-posta, internet sitemiz kanallarından bizimle temas kurduğunuz kanal üzerinden Derneğin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi ve temel hak ve hürriyetlerinize zarar vermemek kaydıyla Derneğin meşru menfaatleri hukuki sebeplerine dayalı olarak toplanmaktadır.

 

 1. İlgili Kişi Olarak Haklarınız

Dilediğiniz zaman, artık tarafınızla iletişim kurulmamasını talep etme hakkına sahipsiniz. Tarafınıza iletilen maillerde yer alan “unsubscribe” seçeneğine tıkladığınızda, artık tarafınıza elektronik posta göndermeyi durduracağız.

 

KVKK kapsamında ilgili kişi olarak:

 • Kişisel Verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel Verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel Verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurtiçinde veya yurtdışında Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel Verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK mevzuatında öngörülen şartlar çerçevesinde Kişisel Verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Düzeltme ya da silme/yok etme işlemlerinin Kişisel Verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel Verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın giderilmesini talep etme

haklarına sahipsiniz.

 

 1. Haklarınızı Nasıl Kullanabilirsiniz?

Yukarıda sayılan ve kanundan doğan haklarınızı diğer kullanmak amacıyla başvurularınızı web sitemizde yer alan KVKK Başvuru Formu’nu doldurarak ve Form içerisinde yer alan yöntemlerden biri ile Derneğimize başvuruda bulunabilirsiniz.

 

Formu doldurmanız akabinde bizzat dernek merkezimize gelerek ya da noter vasıtasıyla tebligat göndererek bizlere iletmeniz gerekmektedir. Dernek Merkez Adresimiz; Bağlarbaşı Mah. Bağdat Caddesi No: 459 / B Daire: 13 Maltepe / İstanbul’dur.

 

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için Kişisel Verileri Koruma Kurulunca öngörülen işlem ücretini alarak yanıtlandıracaktır. Başvuruya cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde Dernek tarafından talep edilebilecek ücret, kayıt ortamının maliyetini geçemeyecektir.

 

İlgili kişi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

 

Başvurularınızda, ad-soyadı, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular Dernek tarafından reddedilecektir.

 

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

 

Kafessiz Türkiye

e-posta: bilgi@kafessizturkiye.com